Tiếng Anh thương mại

Gặp mặt

Học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Bàn chuyện kinh doanh – nêu vấn đề

Luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn và tập hỏi khách hàng xem họ cần gì. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Bàn chuyện kinh doanh – chấp nhận và từ chối

Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận một cách lịch thiệp. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Hội họp – mở đầu cuộc họp

Làm quen với ngôn ngữ và cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Hội họp – diễn biến cuộc họp

Hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự và bày tỏ quan điểm một cách lịch sự trong cuộc họp. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thuyết trình – chuẩn bị và giới thiệu

Cách chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình cũng như chọn phong cách trình bày phù hợp. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thuyết trình – kết thúc một tiểu mục

Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình và tóm lược một phần của bài thuyết trình. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thuyết trình – biểu đồ và số liệu

Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thuyết trình – kết luận và trả lời câu hỏi

Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

Thương lượng – chuẩn bị và sắp xếp

Chuẩn bị cho buổi thương lượng, sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng. Link tải về: Tiếng Anh Thương mại [...]

4 năm ago / No Comments

3

02/2015

0

Nhận xét

1 2 3